ஆதியாகமம்

5 அதிகாரம்


  1. ஆதாமின் வம்சவரலாறு: தேவன் மனுஷனைச் சிருஷ்டித்த நாளிலே அவனைத் தேவசாயலாக உண்டாக்கினார்.
  This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

  2. அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாகச் சிருஷ்டித்து, அவர்களை ஆசீர்வதித்து, அவர்களைச் சிருஷ்டித்த நாளிலே அவர்களுக்கு மனுஷர் என்று பேரிட்டார்.
  Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

  3. ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதானபோது, தன் சாயலாகத் தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனைப் பெற்று, அவனுக்குச் சேத் என்று பேரிட்டான்.
  And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:

  4. ஆதாம் சேத்தைப் பெற்றபின், எண்ணூறு வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

  5. ஆதாம் உயிரோடிருந்த நாளெல்லாம் தொளாயிரத்து முப்பது வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

  6. சேத் நூற்றைந்து வயதானபோது, ஏனோசைப் பெற்றான்.
  And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

  7. சேத் ஏனோசைப் பெற்றபின், எண்ணூற்றேழு வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:

  8. சேத்துடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்துப் பன்னிரண்டு வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

  9. ஏனோஸ் தொண்ணூறு வயதானபோது, கேனானைப் பெற்றான்.
  And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

  10. ஏனோஸ் கேனானைப் பெற்றபின், எண்ணூற்றுப் பதினைந்து வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:

  11. ஏனோசுடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்து ஐந்து வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

  12. கேனான் எழுபது வயதானபோது, மகலாலெயேலைப் பெற்றான்.
  And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:

  13. கேனான் மகலாலெயேலைப் பெற்றபின், எண்ணூற்று நாற்பது வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:

  14. கேனானுடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்துப் பத்து வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

  15. மகலாலெயேல் அறுபத்தைந்து வயதானபோது, யாரேதைப் பெற்றான்.
  And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

  16. மகலாலெயேல் யாரேதைப் பெற்றபின், எண்ணூற்று முப்பது வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:

  17. மகலாலெயேலுடைய நாளெல்லாம் எண்ணூற்றுத் தொண்ணூற்று ஐந்து வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

  18. யாரேத் நூற்று அறுபத்திரண்டு வயதானபோது, ஏனோக்கைப் பெற்றான்.
  And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

  19. யாரேத் ஏனோக்கைப் பெற்றபின், எண்ணூறு வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:

  20. யாரேதுடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்து அறுபத்திரண்டு வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

  21. ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதானபோது, மெத்தூசலாவைப் பெற்றான்.
  And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

  22. ஏனோக்கு மெத்தூசலாவைப் பெற்றபின், முந்நூறு வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

  23. ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து வருஷம்.
  And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

  24. ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கையில், காணப்படாமற்போனான்; தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார்.
  And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

  25. மெத்தூசலா நூற்றெண்பத்தேழு வயதானபோது, லாமேக்கைப் பெற்றான்.
  And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:

  26. மெத்தூசலா லாமேக்கைப் பெற்றபின், எழுநூற்று எண்பத்திரண்டு வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:

  27. மெத்தூசலாவுடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்து அறுபத்தொன்பது வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

  28. லாமேக்கு நூற்றெண்பத்திரண்டு வயதானபோது, ஒரு குமாரனைப் பெற்று,
  And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:

  29. கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும், நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும், இவன் நம்மைத் தேற்றுவான் என்று சொல்லி, அவனுக்கு நோவா என்று பேரிட்டான்.
  And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.

  30. லாமேக்கு நோவாவைப் பெற்றபின், ஐந்நூற்றுத் தொண்ணூற்று ஐந்து வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.
  And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:

  31. லாமேக்குடைய நாளெல்லாம் எழுநூற்று எழுபத்தேழு வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
  And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.

  32. நோவா ஐந்நூறு வயதானபோது, சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களைப் பெற்றான்.
  And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.


முந்தின அதிகாரம் | ஆகமங்களின் அட்டவணை | Index Table | அடுத்த அதிகாரம்

தமிழில் தேடுதல் | Home