யாத்திராகமம்

20 அதிகாரம்


    15. களவு செய்யாதிருப்பாயாக.


முந்தின அதிகாரம் | ஆகமங்களின் அட்டவணை | Index Table | அடுத்த அதிகாரம்

தமிழில் தேடுதல் | Home