யாத்திராகமம்

20 அதிகாரம்


    1. தேவன் பேசிச் சொல்லிய சகல வார்த்தைகளுமாவன:

    2. உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.


முந்தின அதிகாரம் | ஆகமங்களின் அட்டவணை | Index Table | அடுத்த அதிகாரம்

தமிழில் தேடுதல் | Home