அட்டவணை வரிசை INDEX தேடுதல் சில தளங்கள் Twitter Guest Book

 

Sign the Guest Book

கேள்வியும் பதிலும்

ஒரு வருடத்தில் வேதாகமம்

இரட்சிப்பு வசனங்கள்

Hearing God's Voice

Salvation verses

Download Tamil Bible

Help

Tamil Bible in Unicode
(Holy Bible in Tamil & English - பரிசுத்த வேதாகமம்)

இன்றைய வசனம்
Verse of the day: பிலிப்பியர் 4:13

என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.


இன்றைய வேதவாசிப்பு பகுதி
II இராஜாக்கள் 9புலம்பல் 5II கொரிந்தியர் 3-4
© Copyright 1998-2006, www.tamil-bible.com | Terms and Conditions
Tamil Bible ( Holy Bible in Tamil & English ). You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine.
This page has been Blessed 17534712 times