WELCOME TO 1ST TAMIL HOLY E-BIBLE Twitter Contact

இன்றைய வசனம்அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்.

சங்கீதம் 91:15

இன்றைய வேதவாசிப்பு பகுதி
ஆதியாகமம் 28-29 சங்கீதம் 33 மத்தேயு 18
Copyright 1998-2015, WWW.TAMIL-BIBLE.COM | Terms and Conditions
You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine.
This site has been viewed 22533090 times